top of page

Voorwaarden

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Juridische kennisgevingen en gebruiksvoorwaarden

VOORDAT U DE WEBSITE BEZOEKT OF DE WEBSITE VAN www.fineartweddings.it (“WEBSITE”) GEBRUIKT, NODIGEN WIJ U UIT DE ONDERSTAANDE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG TE LEZEN (“VOORWAARDEN”). DOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U HET RECHT, DE AUTORITEIT EN DE MOGELIJKHEID HEBT OM DEZE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN EN AKKOORD TE GAAN MET DE TOTALITEIT VAN DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE VOORWAARDEN, BENT U NIET TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

1. De website

De website is eigendom van Cristiano Pacchiarotti en wordt beheerd door Cristiano Pacchiarotti. Onder deze voorwaarden verwijst de term 'website' ook naar logo's, illustraties, tekst, grafische afbeeldingen, software, andere inhoud en materialen die beschikbaar zijn via de website, evenals de keuze en opstelling daarvan (gezamenlijk aangeduid als 'inhoud') , evenals de hardware en software van Cristiano Pacchiarotti en de netwerken die worden gebruikt om de Website beschikbaar te maken voor gebruikers (gezamenlijk het "Cristiano Pacchiarotti-systeem" genoemd). Tenzij expliciet anders vermeld, wordt elke nieuwe functie, functionaliteit of service die de website in de toekomst kan uitbreiden of verbeteren, beschouwd als onderdeel van de website en is deze onderworpen aan deze voorwaarden.

Door mijn website te bezoeken en te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (a) u ten minste 18 jaar oud bent; (b) als u minderjarig bent in uw rechtsgebied, heeft u de toestemming van uw ouder of wettelijke voogd om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website en om deze voorwaarden te accepteren; (c) u bezit of bent geautoriseerd om een ​​pc te gebruiken om toegang te krijgen tot de website; en (d) u ​​zult mijn website gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

U erkent dat de website onderhevig kan zijn aan afsluitingen, vertragingen of andere onderbrekingen. Verder erkent u dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enig prestatieverlies, onderbreking of vertraging als gevolg van welke bron dan ook. Cristiano Pacchiarotti is niet aansprakelijk jegens gebruikers in geval van onbeschikbaarheid van de Website op enig moment. U erkent dat uw enige remedie in het geval dat de website niet beschikbaar is, is om het gebruik van de website op te schorten.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

2. Toegang

Het is uitsluitend aan u om de hardware, systemen en softwareprogramma's aan te schaffen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de website en om alle gerelateerde kosten, vergoedingen en uitgaven te dragen. Als u bijvoorbeeld van plan bent om toegang te krijgen tot mijn website vanaf uw pc, moet u een compatibele pc aanschaffen en op eigen kosten een internettoegangsovereenkomst aangaan met een serviceprovider.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

3. Wijziging van deze voorwaarden; Beëindiging

Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, vermijd dan het gebruik van mijn website Cristiano Pacchiarotti behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De meest recente wijzigingsdatum wordt onderaan dit document weergegeven naast "Laatste update". Gebruik van de website na enige wijziging impliceert acceptatie van de gewijzigde voorwaarden. Als u aanvullende functies aanvraagt ​​of gebruikt die beschikbaar zijn als onderdeel van de website, kunnen andere voorwaarden, regels, beleid en disclaimers van toepassing zijn. Cristiano Pacchiarotti kan naar eigen goeddunken elk aspect van de website tijdelijk of permanent verwijderen, wijzigen, wijzigen, opschorten, verbeteren of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van een functie van de website of toegang tot een deel van de website, op elk moment, met of zonder kennisgeving. U erkent dat Cristiano Pacchiarotti niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of onderbreking van de website.

U heeft het recht om op elk moment te stoppen met het gebruik van de website. Cristiano Pacchiarotti kan uw toegang tot of gebruik van de website op elk moment, om welke reden dan ook, met of zonder kennisgeving opschorten. Als u stopt met het gebruik van de website, bent u verplicht om onmiddellijk alle via de website verkregen inhoud te vernietigen, evenals alle kopieën van de inhoud. Secties 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 en 16, en elke andere clausule die waarschijnlijk na beëindiging van kracht zal blijven, blijven geldig, zelfs nadat uw gebruik van de website is gestopt. U erkent dat Cristiano Pacchiarotti niet aansprakelijk is jegens u voor de beëindiging van uw gebruik van of toegang tot de Website.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

4. Privacy

Voor informatie over de praktijken voor privacybeheer die door Cristiano Pacchiarotti worden geïmplementeerd, leest u het privacybeleid van Cristiano Pacchiarotti in de sectie " privacybeleid ". Het privacybeleid maakt integraal deel uit van deze voorwaarden en legt uit hoe Cristiano Pacchiarotti persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt met verwijzing naar zijn website. Gebruik van de website impliceert acceptatie van het privacybeleid.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

5. Verlening van licentie

Cristiano Pacchiarotti verleent gebruikers een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van de website (inclusief de inhoud ervan) in strikte overeenstemming met deze voorwaarden. Cristiano Pacchiarotti kan deze licentie op elk moment en om welke reden dan ook intrekken. De website is toegankelijk voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op een enkele pc. Geen enkel deel van de website mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd of opgenomen in een systeem voor het ophalen van informatie, hetzij elektronisch, mechanisch of anderszins. Het is niet toegestaan ​​om de Website of enig deel ervan te kopiëren, te imiteren, klonen, verhuren, verhuren, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse engineeren of over te dragen. Het is niet toegestaan ​​om enig apparaat, software of routine te gebruiken om de correcte werking van de Website te verstoren of te proberen te verstoren, noch is het toegestaan ​​om enige activiteit te ondernemen die een onredelijke of buitensporig zware belasting op het Cristiano Pacchiarotti-systeem legt.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

6. Eigendomsrechten

Alle rechten en eigendomsrechten die verwijzen naar de website, inclusief de inhoud, behoren toe aan Cristiano Pacchiarotti en zijn licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, het eigendom intellectueel) en door internationale verdragen. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, is het niet toegestaan ​​om de Website of enig deel ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Inhoud, te reproduceren, onderhouden, er afgeleide producten van te maken, opnieuw te publiceren, te uploaden, te verzenden, te verzenden of te distribueren. de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cristiano Pacchiarotti. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden verleend, zijn het exclusieve eigendom van Cristiano Pacchiarotti en zijn licentiegevers.

Niets in deze voorwaarden geeft de gebruiker het recht om de handelsmerken, servicemerken, logo's, domeinnamen of andere aanduidingen van oorsprong van Cristiano Pacchiarotti te gebruiken.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

7. Gebruikersgedrag

Door gebruik te maken van en toegang te krijgen tot de website, verbindt de gebruiker zich ertoe om:

 • de Website of de diensten, systeembronnen, accounts, servers en netwerken die zijn verbonden met of toegankelijk zijn via de Website of enige bijbehorende of gekoppelde website niet te onderbreken, de beveiliging in gevaar te brengen of anderszins ongepast gebruik te maken;

 • het gebruik van de Website door een andere gebruiker niet te onderbreken of te hinderen;

 • om geen virussen of andere schadelijke, kwaadaardige of destructieve bestanden te uploaden, plaatsen of anderszins te verzenden via of op de Website;

 • om geen frametechnieken te gebruiken, te framen of te gebruiken om handelsmerken, logo's of andere gegevens in te sluiten (inclusief afbeeldingen die beschikbaar zijn via de website, de inhoud van enige tekst en de lay-out / ontwerp van een pagina of formulier op een pagina) door Cristiano Pacchiarotti zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cristiano Pacchiarotti;

 • geen metatags of andere soorten "verborgen teksten" te gebruiken die de namen, handelsmerken of productnamen van Cristiano Pacchiarotti bevatten zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cristiano Pacchiarotti;

 • geen directe links (deeplinks) naar de website te maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cristiano Pacchiarotti;

 • om geen valse identiteit op de website te creëren of te gebruiken;

 • geen persoonlijke gegevens van anderen te verzamelen of op te slaan;

 • niet proberen om op een ongeoorloofde manier toegang te krijgen tot de Website of tot delen van de Website waarvoor algemene toegang niet is toegestaan;

 • geen valse en / of lasterlijke, onnauwkeurige, beledigende, vulgaire, hatelijke, intimiderende, obscene, godslasterlijke, pornografische, bedreigende inhoud te plaatsen die de privacy van mensen schaadt of anderszins in strijd is met enige wet; is

 • plaats geen auteursrechtelijk beschermd materiaal, tenzij u dat auteursrecht bezit. De gebruiker is het ook eens om te handelen in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale, regionale, nationale en internationale, en de relevante regelgeving met betrekking tot het gebruik van de Website en de via de Website uitgevoerde activiteiten. U stemt ermee in elk vermoeden van frauduleuze of aanstootgevende activiteiten, evenals elke activiteit die in strijd is met deze voorwaarden, onmiddellijk aan Cristiano Pacchiarotti melden. Bij een melding door de gebruiker, of bij een vermoeden van onze kant van frauduleuze of aanstootgevende activiteiten, verbindt de gebruiker zich ertoe om met ons mee te werken bij het onderzoek naar de vermeende fraude en alle preventieve maatregelen door ons te nemen. stabiliteit.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

8. Garanties

DE WEBSITE WORDT GEHEEL EN GEDEELTELIJK (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ALLE INHOUD EN GEBRUIKERSMATERIALEN) GELEVERD, VERZONDEN, VERDISTRIBUTIE EN BESCHIKBAAR GEMAAKT "AS IS", ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN ENIGE AARD, MET INBEGRIP VAN , ZONDER BEPERKING, EIGENDOMSGARANTIES, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GARANDEERT Cristiano Pacchiarotti NIET: (A) DAT DE WEBSITE NIET ONDERBROKEN ZAL WORDEN EN DAT DEZE FOUTENVRIJ IS; (B) DAT DEFECTEN OF FOUTEN IN DE WEBSITE WORDEN GECORRIGEERD; (C) DAT DE WEBSITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN EN ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN; (D) DE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN GELDIGHEID VAN DE INFORMATIE EN MATERIALEN DIE WORDEN ONTVANGEN MET VERWIJZING NAAR DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DOOR DERDEN VERZONDEN GEBRUIKERSMATERIAAL; (E) DAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VOLDOET AAN DE BEHOEFTEN VAN DE GEBRUIKERS; EN (F) DAT TRANSMISSIES EN GEGEVENS VEILIG ZIJN.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

9. Disclaimer

DE GEBRUIKER ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID EN ENIG RISICO TE AANVAARDEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ALSMEDE DE RESULTATEN EN DE PRESTATIES DAARVAN (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, HET GEBRUIK VAN DOOR DERDEN VERZONDEN GEBRUIKERSMATERIAAL TOEPASSINGEN EN WEBSITES VAN DERDEN EN ALLE GOEDEREN, DIENSTEN OF INHOUD ONTVANGEN VIA LINKS OP DE WEBSITE).

IN GEEN GEVAL EN OM GEEN REDEN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID, ZAL Cristiano Pacchiarotti AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE, CLAIMS OF VERLIES (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, COMPENSATIEVE, INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE, VOORBEELDEN) ONGEACHT DE OORZAAK VAN DERGELIJKE SCHADE EN ENIGE BEGRIP VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE VOLGENDE ASPECTEN, ZELFS ALS EEN LID VAN Cristiano Pacchiarotti MOMENTEEL MOGELIJK IS DAT DERGELIJKE SCHADE, CLAIMS OF VERLIES ZAL VOORKOMEN: , ZONDER BEPERKING, ENIGE INHOUD; (B) UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING ENIGE INHOUD; (C) ALLE GEBRUIKERSMATERIALEN, ONGEACHT DOOR U OF DERDEN, ALSMEDE UW GEBRUIK VAN OF AFHANKELIJK VAN GEBRUIKERSMATERIAAL; (D) ELKE TOEPASSING VAN DERDEN OF WEBSITE OF ANDERE WEBSITE DIE VIA DE WEBSITE WORDT GEBRUIKT, GELINKT OF BESCHIKBAAR IS; (E) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING OF VERLIES VAN TRANSMISSIES EN GEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE DIE MET VERWIJZING NAAR DE WEBSITE IS VERZONDEN OF ONTVANGEN; (F) FOUTEN, SYSTEEMINACTIVITEIT, NETWERK- OF SYSTEEMONDERBREKING, BESTANDSSCHADE OF WEBSITE-ONDERBREKING; OF (G) ENIGE WIJZIGING, VERWIJDERING OF AANVULLING VAN GEBRUIKERSMATERIAAL DOOR Cristiano Pacchiarotti OF EEN ANDERE GEBRUIKER VAN DE WEBSITE.

ONDANKS ENIGE AANWIJZING AAN DE TELLER DIE HIERIN VERVAT, ZAL DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN Cristiano Pacchiarotti JEGENS DE GEBRUIKER, BEPAALD DOOR ENIGE OORZAAK EN ONGEACHT HET TYPE ACTIE, ALTIJD BEPERKT TOT HET BEDRAG, INDIEN MOGELIJK VOOR DE WEBSITE. ALS ER NIETS IS BETAALD, IS DE ENIGE OPLOSSING ONDER DEZE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE STOPPEN.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

10. Uitzonderingen

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE DISCLAIMER, UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE GARANTIES, AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE NIET TOE; DUS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET RELEVANT. IN DEZE RECHTSGEBIEDEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN Cristiano Pacchiarotti BEPERKT VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WET.

11. Toepassingen, links en inhoud van derden

De website bevat links of directe links naar andere websites, inhoud of bronnen die beschikbaar zijn gesteld door derden. De website kan bijvoorbeeld directe links naar klanten of sociale netwerkdiensten bevatten. U erkent dat Cristiano Pacchiarotti geen enkele controle uitoefent over dergelijke toepassingen, websites, inhoud en bronnen van derden, beschikbaar gesteld door andere bedrijven of personen dan Cristiano Pacchiarotti. U erkent en gaat ermee akkoord dat Cristiano Pacchiarotti niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van applicaties, websites, inhoud of bronnen van derden. U erkent verder dat Cristiano Pacchiarotti niet aansprakelijk is jegens u voor enig verlies of enige schade die u lijdt als gevolg van dergelijke toepassingen, websites, inhoud of bronnen van derden.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

12. Internationale gebruikers

De website wordt gecontroleerd, bewerkt en beheerd door Cristiano Pacchiarotti vanuit zijn kantoor in Italië. Cristiano Pacchiarotti biedt geen enkele verklaring van geschiktheid of beschikbaarheid voor het gebruik van de materialen op de Website op andere locaties buiten Italië; toegang vanuit gebieden waar de inhoud die beschikbaar is via de website illegaal is, is verboden. Als u de website bezoekt vanaf een locatie buiten Italië, bent u verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

13. Algemene voorwaarden

Belangrijke kracht. Cristiano Pacchiarotti is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de niet-nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit deze Voorwaarden als een dergelijke niet-nakoming te wijten is aan onvoorziene omstandigheden buiten haar redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot internetonderbrekingen, communicatieonderbrekingen, branden, overstromingen en oorlogen.

Titels. De sectietitels van deze Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele waarde.

Mededelingen. U stemt ermee in dat Cristiano Pacchiarotti u via e-mail, gewone post of publicaties op de Website kennisgevingen met betrekking tot de Website bezorgt.

Afstand. Het nalaten van onze kant om de naleving van enige bepaling van deze Overeenkomst te verifiëren, kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of het recht om de naleving te verifiëren.

Volledige overeenkomst; Beperking van acties. De voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Cristiano Pacchiarotti en de gebruiker met betrekking tot het gebruik van de website. Voor zover wettelijk toegestaan, moet elke actie met betrekking tot de website worden gestart binnen een (1) jaar vanaf het moment waarop de vordering of reden voor de actie, ondanks andersluidende verjaringstermijnen.

Een vergoeding. U stemt ermee in om Cristiano Pacchiarotti-leden te vrijwaren en vrij te stellen van elke aansprakelijkheid voor verlies, verplichting, claim of verzoek, inclusief gemaakte kosten en redelijke juridische kosten, die van invloed zijn op derden, als gevolg van uw gebruik van de website of van de schending van deze voorwaarden, inclusief eventuele verklaringen of garanties die hierin worden uiteengezet. Als onderdeel van uw vrijwaringsverplichtingen, stemt u ermee in om Cristiano Pacchiarotti-leden te vrijwaren voor elke claim of juridische actie die voortvloeit uit gebruikersmateriaal dat door u is verstrekt en uw gebruik van een community-functie. Scheidbaarheid. Als een clausule van deze voorwaarden als onwettig, nietig of, om welke reden dan ook, niet-afdwingbaar wordt beschouwd, kan deze clausule worden gescheiden van deze voorwaarden zonder de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere clausules aan te tasten.

Toepasselijk recht en geschillen. Deze voorwaarden worden beheerst door Italiaanse wetten en geïnterpreteerd in overeenstemming met deze wetten, met uitsluiting van de bepalingen met betrekking tot wetsconflicten. In het geval van een geschil dat voortvloeit uit deze voorwaarden of uit uw gebruik van de website (of een deel ervan), is de rechtbank van Triëst, Italië, de jurisdictie en bevoegde rechtbank. U erkent dat de bovengenoemde rechtbanken bevoegd zijn in geval van een dergelijk geschil.

Relatie tussen leden. Niets in deze Voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als het creëren van een joint venture, partnerschap, aanwerving of representatieve relatie tussen u en Cristiano Pacchiarotti, en u hebt niet het recht om verplichtingen te creëren of verklaringen af ​​te leggen namens Cristiano Pacchiarotti. U bent niet gemachtigd om deze Voorwaarden bij wet of anderszins toe te wijzen zonder de schriftelijke toestemming van Cristiano Pacchiarotti. Niettegenstaande het voorgaande, zijn deze voorwaarden bindend voor, effectief ten behoeve van en afdwingbaar tegen zowel u als Cristiano Pacchiarotti en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden.

Neem contact met ons op. Voor vragen of opmerkingen over mijn website kunt u contact met ons opnemen via info@fineartweddings.it

bottom of page